CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

meniu

Tel: 021.243.30.45 / 021.243.27.40
Fax: 021.243.29.63

Adresa: Str.Ziduri Moşi, Nr. 4
E-mail: aps2@aps2.ro
Url: http://www.aps2.ro

Angajari

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 2         

ORGANIZEAZĂ CONCURS  

Pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale 

· Administrator treapta profesională I – Serviciul Administrativ  

Data până la care se depun dosarele 27.10.2020, ora 16,00
Locul: Administraţia Pieţelor Sector 2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sector 2 – Serviciul Juridic, Resurse Umane;
Data organizării probei scrise: 03.11.2020, ora 10,00
Locul: Administraţia Pieţelor Sector 2, str. Ziduri Moşi, nr.4, Sector 2
Data organizării interviului: 09.11.2020, la ora 10,00
Locul: Administraţia Pieţelor Sector 2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sector 2    

Cerinţe ale postului:

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • Condițiile minime de vechime în muncă/ în specialitate: minim 4 ani 
 • Cunostinţe operare PC: Word, Excel, Outlook, Internet 
 • Capacitate de lucru în echipă;   

Condiţii generale:

 • Pentru participarea unei persoane la concurs sunt necesare condiţiile:   a)     are cetatenia română, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)     are capacitate deplină de exerciţiu; e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f)      îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g)     nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incapabilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatea.   
 • Candidaţii trebuie să depună dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:   a) cerere de înscriere la concurs; b) copia actului de identitate; c)     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil în funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g)     curriculum vitae; h) dosar cu şină. Altele prevăzute la alin. 1 lit.b)- d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.  
Bibliografia pentru concurs este afişată  pe site si la avizierul instituţiei.   Relatii suplimentare la tel: 021/243.30.45/243.27.40/130, sau direct la Serviciul Juridic, Resurse Umane, persoana de contact – d-na ŢiŢiniu Cristinela.

 

 • Bibliografie administrator aici
 • Proces verbal al selectiei dosarelor aici
 • Borderou notare proba scrisa aici
 • Borderou notare interviu aici
 • Raport final concurs aici