CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

meniu

Tel: 021.243.30.45 / 021.243.27.40
Fax: 021.243.29.63

Adresa: Str.Ziduri Moşi, Nr. 4
E-mail: aps2@aps2.ro
Url: http://www.aps2.ro

Angajari

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 2

ORGANIZEAZĂ CONCURS  

    Pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale :   ·       Inspector de specialitate debutant -  Serviciul Financiar, Contractare  

Data până la care se depun dosarele 03.02.2020, până la ora 16.00

Locul:  Administraţia Pieţelor Sector 2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sect.2- Serviciul Juridic Resurse Umane

Data organizării probei scrise: 11.02.2020, la ora  10.00

Locul: Administraţia Pieţelor Sector2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sect.2

Data organizării interviului: 17.02.2020, la ora  10.00

Locul: Administraţia Pieţelor Sector2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sect.2  

Cerinţe ale postului : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă -  în domeniul ştiinţelor economice/ ştiinţelor administrative ; Experienţă minimă necesară în specialitate: nu este cazul; Cunoştinţe operare PC : Word, Excel, Outlook, Internet; Capacitate de lucru în echipă ;   Condiţii generale: 1.Pentru participarea unei persoane la concurs sunt necesare condiţiile:    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;     b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;     d) are capacitate deplină de exerciţiu;     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;     f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 2.Candidaţii trebuie să depună dosarul de concurs, care va contine în mod obligatoriu:     a) cerere de înscriere la concurs;     b) copia actului de identitate ;     c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;     d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;     e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează( candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);     f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;     g) curriculum vitae.     h) dosar cu şină.     Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.   Bibliografia pentru concurs este afişată la avizierul institutiei.   Relaţii suplimentare la tel. : 021/243.30.45/243.27.40/130, sau direct la Serviciul Juridic Resurse Umane, persoană de contact – d-na Ţiţiniu Cristinela .

  • BIBLIOGRAFIE aici
  • Proces verbal al selectiei dosarelor aici
  • Borderou notare proba scrisa aici
  • Borderou notare interviu aici
  • Raport final aici