CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

meniu

Tel: 021.243.30.45 / 021.243.27.40
Fax: 021.243.29.63

Adresa: Str.Ziduri Moşi, Nr. 4
E-mail: aps2@aps2.ro
Url: http://www.aps2.ro

Angajari

 

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 2
ORGANIZEAZĂ CONCURS      

 

Pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale :       

  • Inspector de specialitate, grad profesional debutant -  Serviciul Achiziţii, Tehnic, Protecţia Muncii  

Data până la care se depun dosarele 05.11.2021, până la ora 14.00
Locul:  Administraţia Pieţelor Sector 2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sect.2- Biroul Financiar, Resurse Umane
Data organizării probei scrise: 15.11.2021, la ora  10.00
Locul: Administraţia Pieţelor Sector 2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sect.2
Data organizării interviului: 19.11.2021, la ora  10.00
Locul: Administraţia Pieţelor Sector2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sect.2  

Cerinţe ale postului: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă -  în domeniul tehnic ; Experienţă minimă necesară în specialitate: nu este cazul; Cunoştinţe operare PC : Word, Excel, Outlook, Internet; Capacitate de lucru în echipă ;
 
Condiţii generale:

1. Pentru participarea unei persoane la concurs sunt necesare condiţiile:   
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;    
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;    
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;    
d) are capacitate deplină de exerciţiu;    
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;    
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Candidaţii trebuie să depună dosarul de concurs, care va contine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs;    
b) copia actului de identitate ;    
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;    
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;    
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează( candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);    
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;    
g) curriculum vitae.    
h) dosar cu şină.    

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.   Bibliografia pentru concurs este afişată pe site-ul institutiei si la avizier.   Relaţii suplimentare la tel. : 021/243.30.45/243.27.40/130, sau direct la Biroul Financiar Resurse Umane, persoană de contact – d-na Enache Simona Monica .

  • Bibliografie aici
  • Proces verbal al selectiei dosarelor aici
  • Borderou notare proba scrisa aici
  • Bordeou notare interviu aici
  • Raport final aici