CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

meniu

Tel: 021.243.30.45 / 021.243.27.40
Fax: 021.243.29.63

Adresa: Str.Ziduri Moşi, Nr. 4
E-mail: aps2@aps2.ro
Url: http://www.aps2.ro

Angajari

 

 

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 2
ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

     Pentru ocuparea unui post temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale:
 • Consilier Juridic, grad profesional IA-  Compartimentul Juridic   

Data până la care se depun dosarele 06.07.2022, până la ora 16.00
Locul:  Administraţia Pieţelor Sector 2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sect.2- Biroul Financiar, Resurse Umane
Data organizării probei scrise: 19.07.2022, la ora  10.00
Locul: Administraţia Pieţelor Sector 2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sect.2
Data organizării interviului: 25.07.2022, la ora  10.00
Locul: Administraţia Pieţelor Sector2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sect.2  


Cerinţe ale postului:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă -  în domeniul juridic ;  
 • Experienţă minimă necesară în specialitate: 7 ani; 
 • Cunoştinţe operare PC : Word, Excel, Outlook, Internet; 
 • Capacitate de lucru în echipă;
Condiţii generale:
1.Pentru participarea unei persoane la concurs sunt necesare condiţiile:    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;     b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;     d) are capacitate deplină de exerciţiu;     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;     f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 2.Candidaţii trebuie să depună dosarul de concurs, care va contine în mod obligatoriu:     a) cerere de înscriere la concurs;     b) copia actului de identitate ;     c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;     d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;     e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează( candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);     f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;     g) curriculum vitae.     h) dosar cu şină.      
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.   Bibliografia pentru concurs este afişată pe site-ul institutiei si la avizier.   Relaţii suplimentare la tel. : 021/243.30.45/243.27.40/130, sau direct la Biroul Financiar Resurse Umane, persoană de contact – d-na Grecescu Anamaria.

 

 • Bibliografie aici
 • ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 2

  Pentru promovarea  la sfârşitul perioadei de debut în următoarea funcţie:  

  • Inspector de specialitate - grad profesional II – Serviciul Achiziţii, Tehnic, Protecţia Muncii

  CONDIŢII DE PARTICIPARE:  

  • sfârşitul perioadei de debut de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an în funcţia de Inspector de specialitate - debutant, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de director.    

  Examenul va avea loc la sediul Administraţiei Pieţelor Sector 2, str. Ziduri Moşi, nr.4, sect.2, în data de 27.06.2022 , ora 10.00 şi constă într-o probă scrisă.           

  Bibliografia pentru concurs este afişată la avizierul instituţiei si pe siteul instituției.

   

 • Bibliografie aici
 • Borderou notare proba scrisa aici
 • Raportul final privind examenul de promovare pentru postul de Inspector de specialitate grad profesional II aici