CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

meniu

Tel: 021.243.30.45
Fax: 021.243.29.63

Adresa: Str.Ziduri Moşi, Nr. 4
E-mail: aps2@aps2.ro
Url: http://www.aps2.ro

Protectia Datelor cu Caracter Personal

Incepând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental al omului, prevăzut în art. 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și art. 16 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Administratia Pietelor Sector 2 cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Din acest motiv, este important pentru noi, în calitate de operator de date cu caracter personal, să vă furnizam, într-o manieră integrată și practică, informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate.

Termeni in intelesul Regulamentului (UE) nr. 679/2016:

   date cu caracter personal ” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

   prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

   restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

   operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

   consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului UE nr. 2016/679 vă puteți exercita următoarele drepturi, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de RGPD:

- Dreptul de acces la informații: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

- Dreptul la rectificarea datelor, ceea ce inseamna ca fara intarzieri nejustificate, la cererea persoanei vizate se vor rectifica datele inexacte si se vor completa datele incomplete;

- Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) in cazul in care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, daca au fost prelucrate illegal sau persoana vizata isi retrage consimtamantul;

- Dreptul la restrictionarea prelucrarii in cazurile următoare: când contestați exactitatea datelor (restrictionarea prelucrarii va dura o perioada ce ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor), cand prelucrarea este ilegala iar persoana vizata se opune stergerii, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;

- Dreptul la opozitie. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului6 alineatul(1) litera(e) sau (f) sau al articolului6 alineatul(1) din RGPD 679/2016 a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții

- Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 679/2016) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimțământului explicit, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;;

- Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care

- Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru apărarea drepturilor garantate de RGPD şi pe care le considerați a fi fost încălcate de către institutia noastra.

Administratia Pietelor Sector 2 respecta dreptul persoanelor vizate referitor la consimtamant, astfel incat prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

   - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

   - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

   - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

   - prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

   - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată de cate un imputernicit în numele Administratiei Pietelor Sector 2, institutia noastra va asigura ca va recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre Administratia Pietelor Sector 2, numai cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE si a dispozitiilor legale nationale in vigoare.

Administratia Pietelor Sector 2 respecta principiile impuse de catre Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, drept urmare datele dvs. personale vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Institutia noastra respecta principiul minimizarii datelor astfel ca datele prelucrate sunt adecvate, relevante si limitate la ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate si acestea sunt pastrate fara a depasi perioada necesara indeplinirii scopului, iar prelucrarea se face intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal.

Prin citirea prezentei, ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de rectificare, dreptul de stergere, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va retrage consimtamantul, dreptul de a contesta prelucrarea la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, sau daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte si doriti rectificarea lor, va puteti adresa cu o cerere scrisa, la adresa institutiei noastra sau la adresa de e-mail dpo@aps2.ro.

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, respectiv in vederea desfasurarii activitatii institutiei Administratia Pietelor Sector 2 in calitate de institutie publica in slujba cetatenilor Sectorului 2 si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Date contact:

Administratia Pietelor Sector 2

Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 4, Sector 2

Responsabil Protectia Datelor

dpo@aps2.ro